Niemal wszyscy pracownicy z Ukrainy to osoby w wieku produkcyjnym, 1/5 stanowią młodzi ludzie do 24 roku życia. Analiza informacji dotyczących liczby wydanych zezwoleń na pracę oraz zgłoszonych pracowników do ubezpieczania społecznego wskazuje, że dominującą grupą imigrantów zarobkowych z Ukrainy są mężczyźni.
Ukraińcy pracują w Polsce głównie w przetwórstwie przemysłowym (38%), budownictwie (20%), w działalności z zakresu administrowania i usług wspierających (16,7%) oraz
w transporcie oraz gospodarce magazynowej (11,5%). Niemal połowa zatrudniana jest przy prostych pracach (47,8%). Ponad 1/5 to robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy.
14,7% pracuje jako operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń. Najważniejszym powodem do wyjazdu pozostają wyższe niż w Ukrainie wynagrodzenia. Ten powód wskazywany jest przez ponad 1/3 badanych, choć stracił trochę na znaczeniu. Potrzebujesz więcej informacji, chętnie porozmawiamy.